Vocabulum Online Vocabulary Trainer


Wordlists: Chapter 3

English - Dutch

Naam: Chapter 3

Description:

Created on: thursday 17 april 2008

Category: Stepping Stones leerjaar 1 KGT

 

Primary language: English

Secondary language: Dutch

 

Downloads: 103

Tests: 15

 

AddThis Social Bookmark Button
English Remark (English) Dutch Remark (Dutch)
1 again nog eens
2 Goodbye. Dag.
3 it's me met mij
4 to know weten
5 to mean bedoelen, betekenen
6 more slowly langzamer
7 I beg your pardon? Pardon? Wat zeg je?
8 to repeat herhalen
9 to say zeggen
10 See you. Tot ziens.
11 See you later. Tot straks.
12 See you tomorrow. Tot morgen.
13 to speak spreken
14 ... speaking met ...
15 to spell spellen
16 to talk praten
17 to understand begrijpen
18 well goed
19 accident ongeluk
20 country land
21 to dial draaien, intoetsen
22 emergency noodgeval
23 operator telefonist(e)
24 because omdat
25 to bully pesten
26 to call bellen
27 everybody iedereen
28 important belangrijk
29 message berichtje, boodschap
30 often vaak
31 to phone bellen
32 phone telefoon
33 problem probleem
34 to send versturen
35 teen tiener
36 nasty vervelend
37 to spend ... on uitgeven aan
38 strict streng
39 victim slachtoffer
40 address adres
41 at home thuis
42 born geboren
43 could zou kunnen
44 Dutch Nederlands
45 first name voornaam
46 in thuis
47 to live wonen
48 nationality nationaliteit
49 out niet thuis
50 phone number telefoonnummer
51 surname achternaam
52 to explain uitleggen
53 to leave a message een boodschap achterlaten
54 to worry (zich) zorgen maken
55 to harm kwaad doen
56 to ignore negeren
57 mate vriend, vriendin
58 to meet ontmoeten
59 to remember onthouden
60 rude onbeleefd
61 the same hetzelfde
62 unfortunately jammer genoeg
Vocabulum Online Vocabulary Trainer help

Help for this page:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken