Vocabulum Online Vocabulary Trainer


Wordlists: Chapter 1

English - Dutch

Naam: Chapter 1

Description:

Created on: thursday 17 april 2008

Category: Stepping Stones leerjaar 1 KGT

 

Primary language: English

Secondary language: Dutch

 

Downloads: 161

Tests: 169

 

AddThis Social Bookmark Button
English Remark (English) Dutch Remark (Dutch)
1 to dance dansen
2 dog hond
3 fond of dol op
4 hamburger hamburger
5 to hate een hekel hebben aan
6 homework huiswerk
7 into weg van
8 letter brief
9 to like leuk vinden
10 to love houden van
11 music muziek
12 pen pal penvriend(in)
13 to play football voetballen
14 to rain regen
15 to read lezen
16 to shop winkelen
17 to surf the Net surfen op internet
18 to write schrijven
19 age leeftijd
20 anyone iemand
21 sense of humour gevoel voor humor
22 a lot veel
23 alone alleen
24 cheap goedkoop
25 dangerous gevaarlijk
26 every elke
27 expensive duur
28 great fun heel leuk
29 in summer in de zomer
30 indoors binnen
31 Monday maandag
32 Tuesday dinsdag
33 Wednesday woensdag
34 Thursday donderdag
35 Friday vrijdag
36 Saturday zaterdag
37 Sunday zondag
38 outdoors buiten
39 to play spelen
40 to practise oefenen
41 safe veilig
42 team team
43 to train trainen
44 to celebrate vieren
45 to close sluiten
46 wide breed
47 to act acteren
48 cinema bioscoop
49 computer game computerspel
50 to cycle fietsen
51 to do the dishes afwassen
52 judo judo
53 to play basketball basketballen
54 to play the guitar gitaar spelen
55 watch TV tv-kijken
56 kids kinderen
57 match wedstrijd
58 parents ouders
59 building gebouw
60 chain ketting
61 to fit passen
62 glue lijm
63 to save bewaren
64 to send versturen
65 to sign ondertekenen
66 to weigh wegen
Vocabulum Online Vocabulary Trainer help

Help for this page:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken